Saai gespreksonderwerp,

maar wel handig om te weten.

Happy Good Talk, gevestigd aan het Overhoeksplein 1, 1031 KS te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.happygoodtalk.com/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken
Happy Good Talk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Namelijk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie en bedrijf
 • Je input in het intakeformulier
 • Je input in het evaluatieformulier
 • Overige persoonsgegevens welke verstrekt worden door het volgen van een training, zoals welke training je volgde
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@happygoodtalk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Contact met je op te nemen via telefoon of email om onze dienstverlening uit te voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze aangeboden dienst gedegen uit te kunnen voeren
 • Je een gepersonaliseerd vervolgtraject aan te kunnen bieden
 • Vanwege wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Happy Good Talk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Good Talk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Happy Good Talk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
We nemen jouw privacy serieus. Happy Good Talk verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals het informeren van een co-trainer over deelname of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden geen gegevens met derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Happy Good Talk gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies ook lokaal verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Good Talk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happygoodtalk.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op jouw verzoek. Stuur dit via mail naar info@happygoodtalk.com.

Happy Good Talk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Happy Good Talk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@happygoodtalk.com.

Artikel 1

1.1 In dit document staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze offertes, aanbiedingen, orderbevestigingen en op alle (andere) overeenkomst(en) die wij (Happy Good Talk en opdrachtgever) met elkaar sluiten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige (vervolg)opdrachten. Onthoud anders maar gewoon dat ze altijd van toepassing zijn, dat is het makkelijkst.

1.2 Als wij afspraken maken, nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat de later gemaakte afspraak voor op de betreffende bepaling.

Artikel 2

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Happy Good Talkzijn vrijblijvend. Dat wil zeggen dat toezending van een aanbieding van Happy Good Talk niet verplicht tot acceptatie van een opdracht onder dezelfde voorwaarden van de aanbieding. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is genoemd. Als opdrachtgever binnen de gestelde termijn ingaat op het aanbod van Happy Good Talk, is Happy Good Talk in dat geval gehouden aan de voorwaarden uit de aanbieding.

2.2 In de offerte staat een omschrijving van de werkzaamheden, de relevante data, het honorarium en de wijze van factureren en betalen.

2.3 De door Happy Good Talk gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Daarna vervalt de offerte. Uiteraard staat het je vrij om Happy Good Talk opnieuw te vragen een offerte uit te brengen.

2.4 Een overeenkomst tussen ons komt in elk geval tot stand door i) ondertekening van de offerte door opdrachtgever, ii) door de bevestiging per e-mail door Happy Good Talk van de telefonische aanmelding of opdracht of iii) door op de e-mail van Happy Good Talk waarin een aanbod is gedaan een reply te sturen met een akkoord of bevestiging van het voorstel of althans een e-mail met een strekking waaruit duidelijk blijkt dat jij blij en akkoord bent met het voorstel van Happy Good Talk.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Good Talk niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door opdrachtgever.

Artikel 3

3.1 Happy Good Talk kenmerkt zich door trainingen die schuren, provoceren en prikkelen. Deelnemers worden te allen tijde uitgedaagd. Dit is waarschijnlijk de reden dat Happy Good Talk wordt ingehuurd, maar ten overvloede verklaart opdrachtgever zich met onze werkwijze bekend en akkoord.

3.2 Happy Good Talk verzorgt haar trainingen met behulp van gespecialiseerde derden. Voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is Happy Good Talk niet aansprakelijk.

3.3 Wij vragen jou, opdrachtgever, nadrukkelijk voor en bij het sluiten van de overeenkomst ons alle gegevens te verstrekken die Happy Good Talk nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat zijn in elk geval de gegevens waarvan Happy Good Talk aangeeft dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ook de gegevens waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (deugdelijk) uitvoeren van de overeenkomst. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze gegevens komt voor rekening en risico van opdrachtgever en Happy Good Talk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig verstrekken van de gegevens.

Artikel 4

4.1 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele in de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

4.2 Partijen komen een vast honorarium overeen voor de werkzaamheden die zijn opgenomen en beschreven in de opdrachtbevestiging en dus onder de scope van de opdracht vallen.

4.3 Happy Good Talk factureert vóór aanvang van de training 30% van de totaalprijs en 70% na afloop van de training(reeks).

4.3 Indien sprake is van een reeks van trainingen is Happy Good Talk te allen tijde bevoegd om, in afwijking van de afgesproken wijze van factureren, de verrichte werkzaamheden per afgeronde training te factureren.

4.4 Werkzaamheden die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, kwalificeren als meerwerk. Als sprake is van meerwerk brengt Happy Good Talk haar gebruikelijke uurtarief in rekening, bovenop het overeengekomen honorarium.

4.5 Als Happy Good Talk een (losse) opdracht krijgt waarvoor partijen géén (vast) honorarium zijn overeengekomen, geldt dat Happy Good Talk haar vergoeding berekent aan de hand van het aantal bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Happy Good Talk hanteert een fatale betalingstermijn van 14 dagen. Happy Good Talk heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

4.7 Eventuele klachten ten aanzien van een factuur dienen uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Happy Good Talk. Daarna wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. Het indienen van een klacht of het protesteren tegen de (hoogte van een) factuur, schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5

5.1 Happy Good Talk is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.2 Als de aansprakelijkheid van Happy Good Talk komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Happy Good Talk uitkeert in het voorkomende geval.

5.3 Happy Good Talk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.

5.3 Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Happy Good Talk, schort de betalingsverplichting niet op. Oftewel, als jij, opdrachtgever, Happy Good Talk aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.

5.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Happy Good Talk en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Happy Good Talk daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

5.5 Happy Good Talk wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die Happy Good Talk maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

Artikel 6

6.1 Opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren met in achtneming van de volgende voorwaarden:

 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
 • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.

6.2 De annuleringskosten worden berekend en in rekening gebracht op het moment dat de opdracht zou worden uitgevoerd en/of aangevangen.

6.3 In afwijking van artikel 6.1 is het annuleren of wijzigen van de individuele begeleiding of coaching kosteloos tot vier werkdagen voorafgaande aan de sessie. Bij annulering of wijziging tussen vier werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering of wijziging korter dan twee werkdagen voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

6.4 De annulering of wijziging moet ons uiteraard (zo snel mogelijk) bereiken om effect te hebben. Dat kan per aangetekend schrijven of met een e-mail. De annulering per e-mail is pas geldig als de e-mail door ons is ontvangen en de annulering schriftelijk is bevestigd met een reply op de e-mail.

6.5 De opdracht is niet tussentijds opzegbaar.

6.6 Happy Good Talk kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang ontbinden of opzeggen in het geval:

 • de opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend;
 • de opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
 • de opdrachtgever onder curatele of bewind is gesteld of op een andere manier niet meer in staat is vrijelijk over zijn vermogen te beschikken, daaronder begrepen beslaglegging en schuldsanering;
 • de opdrachtgever handelingen verricht waarvan Happy Good Talk (mogelijk) reputatieschade ondervindt.
 • de samenwerking duurzaam is ontwricht door een onoverkomelijk verschil van inzicht.6.7 Happy Good Talk heeft het recht de opdracht te annuleren als ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals een sterfgeval binnen de familie van trainer of directie) de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk maken. Het gaat dan om gevallen die op begrip van wie dan ook kan rekenen. Happy Good Talk zal de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en een nieuwe datum plannen voor de training(reeks).

6.8 Happy Good Talk heeft het recht om de training(reeks) te verzetten als er onvoldoende deelnemers zijn om de kwaliteit van de training volgens de standaard van Happy Good Talk te waarborgen. Het benodigde aantal deelnemers zal voor zover mogelijk altijd vooraf worden gecommuniceerd. Voor zover het verzetten van de training(reeks), annulering door opdrachtgever tot gevolg heeft, geldt het annuleringsbeleid van artikel 6.

Artikel 7

7.1 Het auteursrecht op al het projectmateriaal, rapporten, presentaties, brochures en andere bescheiden van Happy Good Talk rust bij Happy Good Talk. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Good Talk mogen deze stukken niet worden gedeeld, gebruikt of verwerkt – op welke manier dan ook.

7.2 In geval Happy Good Talktoestemming geeft voor het gebruik van – kort gezegd – bescheiden van Happy Good Talk (zoals bedoeld in artikel 7.1), dient het logo en de bedrijfsnaam van Happy Good Talkaltijd duidelijk zichtbaar te worden vermeld. De manier waarop de bedrijfsnaam en het logo van Happy Good Talk wordt vermeld, wordt voorafgaand aan de publicatie en/of het gebruik afgestemd met Happy Good Talk.

Artikel 8

8.1 Happy Good Talk gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.2 Op de website, www.happygoodtalk.com/contact, staat de privacyverklaring van Happy Good Talk. Hierin staat welke gegevens wij verzamelen, waarom en hoe wij omgaan met jouw gegevens.

8.3 Voor het inzien, aanpassen of verwijderen van deze gegevens, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op www.happygoodtalk.com/contact. Hierin staat de procedure vermeld.

Artikel 9

9.1 Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.