Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HAPPY GOOD TALK

HAPPY GOOD TALK, gevestigd aan het Overhoeksplein 1, 1031 KS te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.happygoodtalk.com/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken
HAPPY GOOD TALK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Namelijk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie en bedrijf
 • Overige persoonsgegevens welke verstrekt worden door het volgen van een training, zoals gevolgde training, leerdoel, feedback en niveau

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HAPPY GOOD TALK traint geen minderjarigen en verwerkt dan ook geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@happygoodtalk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HAPPY GOOD TALK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te contacten via telefoon of email om onze dienstverlening uit te voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze aangeboden dienst gedegen uit te kunnen voeren
 • Je een gepersonaliseerd vervolgtraject aan te kunnen bieden
 • Je vooruitgang, op het gebied van spreken in het openbaar, te kunnen volgen en bijsturen als onderdeel van de Talking Thousand (deelnemerscommunity)
 • Vanwege wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
HAPPY GOOD TALK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HAPPY GOOD TALK) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HAPPY GOOD TALK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HAPPY GOOD TALK verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals het informeren van een co-trainer over deelname of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HAPPY GOOD TALK gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies ook lokaal verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HAPPY GOOD TALK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happygoodtalk.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stuur dit via mail naar info@happygoodtalk.com.

HAPPY GOOD TALK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HAPPY GOOD TALK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@happygoodtalk.com.